Sơ lược về StudyNSW

Sơ lược về StudyNSW

Chúng tôi là ai

Chính phủ NSW đã thành lập StudyNSW năm 2014 để tăng số lượng du học sinh học tập tại Sydney và NSW và tại các cơ sở cung cấp giáo dục nước ngoài của chúng tôi, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du học sinh khi ở tại bang này và ghi nhận những đóng góp của họ cho các cộng đồng.

StudyNSW là đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Thủ hiến & Nội các NSW chịu trách nhiệm đưa ra chiến lược giáo dục 10 năm được nêu ra trong Kế hoạch Hành động Ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho NSW tại các thị trường chính là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, đem lạisự nghiệp toàn cầu.

StudyNSW có 4 chức năng chính:

  1. Tiếp thị, thúc đẩy và nghiên cứu;
  2. Xây dựng chính sách và vận động để củng cố tính cạnh tranh của lĩnh vực giáo dục quốc tế tại NSW;
  3. Cung cấp và đánh giá các chiến lược và chương trình để cải thiện các trải nghiệm của du học sinh tại NSW, và
  4. Xác định và tạo cơ hội phát triển thị trường quốc tế và các mô hình công nghệ cho phép cung cấp mới.

Chiến lược Giáo dục Quốc tế StudyNSW

StudyNSW đã phát triển Chiến lược Giáo dục Quốc tế vạch ra giá trị của lĩnh vực giáo dục quốc tế đối với NSW. Tài liệu này nêu bật những chiến lược và dự án đang được Chính phủ NSW thực hiện thông qua StudyNSW để củng cố trải nghiệm của du học sinh ở Sydney và NSW và để lĩnh vực này tăng trưởng một cách bền vững.

Đăng ký nhận Bản tin StudyNSW để tìm hiểu thêm về những việc chúng tôi làm!

Sơ lược về trang web này

Trang web này là sáng kiến của Chính phủ NSW nhằm giúp bạn tiếp cận với thông tin thực sự về việc học tập ở Sydney và NSW.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp du học sinh nâng cao trải nghiệm của mình thông qua:

  • Xây dựng niềm tin vào NSW là nơi an toàn và thân thiện để sinh sống và học tập;
  • Nâng cao nhận thức về các cơ hội giáo dục, thực tập trong ngành và lộ trình việc làm ở NSW, và
  • Nâng cao nhận thức về các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Mục đích của trang web này là để bổ sung nhưng không lặp lại thông tin đã được cung cấp trên trang studyinaustralia.gov.au và các trang web của các trường ở NSW.

Study NSW Newsletter

Subscribe to Study NSW Newsletter to receive regular updates on international education news, stories, events and opportunities.
Subscribe

About this website

This website is an initiative of the NSW Government to help international students access factual information about studying, living and working in Sydney and NSW. Our goal is to help international students enhance their study experience through:

  • Building confidence in NSW as a safe and friendly location to live and study
  • Improving awareness of the education opportunities, industry placement and employment pathways in NSW, and
  • Increasing awareness of social and community activities

This website is designed to complement but not duplicate information provided on the Study Australia's website and NSW education institutions' websites.