สภาพการจ้างงาน

สิทธิ์ของคุณในสถานที่ทำงาน

นักศึกษาต่างชาติหลายคนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ทำงานแบบไม่เต็มเวลาหรือแบบชั่วคราวเพื่อหารายได้ในการดำรงชีพ ในประเทศออสเตรเลีย เรามีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองซึ่งครอบคลุมถึงสถานที่ทำงานด้วย ส่วนนี้มีเนื้อหาที่คุณต้องการทราบก่อนเริ่มทำงาน

เข้าใจสิทธิ์ของคุณ

ทุกคนที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำและเงื่อนไขการทำงานโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ตรวจสอบระเบียบของวีซ่าของคุณ

โดยทั่วไป ผู้ถือวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียสามารถทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเปิดภาคเรียน และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงหยุดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรตรวจสอบระเบียบวีซ่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ก่อนเริ่มหางานทำ ตรวจสอบระเบียบของการรับรองสิทธิ์วีซ่าทางออนไลน์(Visa Entitlement Verification Online (VEVO))

เริ่มทำงาน

ก่อนที่คุณจะตกลงทำงานที่ใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่า

  • คุณจะได้รับค่าจ้างเท่าใด ชำระค่าจ้างเมื่อใด และชำระค่าจ้างอย่างไร
  • ชั่วโมงและวันที่ต้องทำงาน
  • เงื่อนไขการทำงานของคุณ
  • คุณจะได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลา (full time) แบบไม่เต็มเวลา (part time) แบบชั่วคราว (casual) หรือได้รับการว่าจ้างในฐานะผู้รับจ้าง (contractor)

การเลือกปฏิบัติ

สถานที่ทำงานทุกแห่งในประเทศออสเตรเลียถูกควบคุมด้วยกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของรัฐและรัฐบาลกลาง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากคุณถูกเลือกปฏิบัติในประเด็นเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ สถานภาพสมรส ความรับผิดชอบของครอบครัว การตั้งครรภ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ รากเหง้าหรือสังคมที่มา

ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม

Fair Work Ombudsman logo

ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Ombudsman) รับผิดชอบในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่ทำงานในประเทศออสเตรเลีย และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และความรับผิดชอบในการทำงาน โดยผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมสามารถช่วย


Workplace Health & Safety - SafeWork NSW

If you’re a young worker, it’s important you know your workplace health and safety rights and obligations.

Your manager must give you appropriate training, supervision, information and equipment to ensure you can work safely. You should speak up if you think you could be hurt at work.

Health & Safety

Visit SafeWork NSW to explore the available resources for young workers, including your rights and responsibilities, employers responsibilities and manager and supervisor responsibilities. Work rights fact sheets are available in multiple languages (Arabic, Korean, Hindi, Filipino, Chinese, Malay).

Useful resources include:

You can also subscribe to the wrap newsletter and media releases updates, and follow the Safe Work NSW on social media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) to keep up to date on current issues. You can contact SafeWork NSW through a number of ways.

The right to speak up

If you notice a safety hazard in your workplace, or you are concerned that safety practices are not being followed, you should talk about it with your supervisor, employer and/or health and safety representative straight away. If your supervisor or the person in charge won’t listen or you feel you can’t talk to them, use the Speak Up App to confidentially report your safety concerns.

Mental Health at Work

Mental (psychological) health, just like physical health, is an important part of work health and safety (WHS). Recognising and managing risks in the workplace that may lead to physical or psychological injury is an essential part of creating a safe, healthy and productive workplace. To find out how to create a mentally healthy workplace please visit the Mental Health at Work website.

Content provided by SafeWork NSW