Vector Smart Object21

ดำเนินชีวิต

ดำเนินชีวิต

รัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเรียนหนังสือเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พิเศษในการพำนักอาศัยด้วย ส่วนนี้อธิบายมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้ชีวิตแต่ละวันในประเทศออสเตรเลีย